Chinese actors who were born in 1942

Here are 10 famous actors from China were born in 1942:

Michael Hui

Michael Hui (September 3, 1942 Panyu District-) also known as Xǔ Guànwén, heoi2 gun3 man4, Koon-Man Hui, Hui Kuan Wen, Guanwen Xu, Michael Hui Koon-Man or Michael is a Chinese screenwriter, comedian, film director, actor and film producer.

Wu Ma

Wu Ma (September 22, 1942 Tianjin-February 4, 2014 Hong Kong) otherwise known as Fung Wu Ma, Fung Wo Ma, Ma Wo, Wuma Feng, Ma Ng, Feng Wu Ma, Wo Ma, Wu-Ma Feng, Ng Ma, Féng Hóngyuán, Wǔ Mǎ, Ng5 Maa5, Fung4 Wang4jyun4, Wu-Ma Fung, 午马, 午馬, 冯宏源, 馮宏源, Fun Wo-Ma or Wu Ma Feng was a Chinese film director, actor, film producer, screenwriter and comedian.

Mei Sheng Fan

Mei Sheng Fan (September 13, 1942 Shandong-) also known as Mui Sang Fan, Faan Mooi Saang, Fan Mui Sheng, Mei-Sheng Fan, Fan Mui Sang, Fan Mui Shung, Fan Mui-sang or Fan Mei-sheng is a Chinese actor and film producer. He has one child, Louis Fan.

Wang Tung

Wang Tung (April 14, 1942 Taihe County, Anhui-) a.k.a. Wang Chung-Ho, Wang Chung-Wo, Wong Ton, Wang Toon, Chung-Ho Wang, Tung Wang, Chuang-Ho Wang or Tong Wang is a Chinese film art director, film director, film producer and actor.

Lan Sun

Lan Sun (April 21, 1942 Shandong-) also known as Sun Nan is a Chinese actor.

Jin Nakayama

Jin Nakayama (September 25, 1942 China-) a.k.a. Jinpei Nakayama is a Chinese actor.

Gao Ming

Gao Ming (January 28, 1942 Huayin-) is a Chinese actor.

Hai Yu

Hai Yu (July 18, 1942 Yantai-) otherwise known as Hai Yue, Hoi Yue or Yu Hai is a Chinese actor and martial artist.

Yukui Zhang

Yukui Zhang (September 13, 1942 Baoding-) is a Chinese actor.

Yu Hai

Yu Hai (July 18, 1942 Yantai-) is a Chinese actor and martial artist.

Related articles