Chinese actors who deceased in 1979

Here are 1 famous actors from China died in 1979:

Yuen Siu-tien

Yuen Siu-tien (November 27, 1912 Beijing-January 8, 1979 Hong Kong) also known as Simon Yuen, Yuan Xiaotian, Siu Tin Yuen, Yuan Hsiao-Tien, Yuen Hsiao-Tien, Simon Yuen Siu-tien, Yan Shao Tien, Hsiao-Tien Yuan, Yuan Siu Tin, Siu Tien Yuen, Siu-tien Yuen, Hsao Ten Juan, Xiao-Tien Yuen, 袁小田, Sam Seed, Yuán Xiǎotián, Jyun4 Siu2tin4 or "Ol' Dirty" was a Chinese actor and stunt performer. He had six children, Yuen Woo-ping, Yuen Cheung-yan, Brandy Yuen, Yat Chor Yuen, Shun-Yee Yuen and Yuen Lung-chu.

Read more about Yuen Siu-tien on Wikipedia »

Related articles