Chinese actresses who died before turning 40

Here are 2 famous actresses from China died before 40:

Zhou Xuan

Zhou Xuan (August 1, 1920 Changzhou-September 22, 1957 Shanghai) also known as Chow Hsuan, Zhou, Xuan, Su Pu, Golden Voice, Wang Xiaohong, Zhou Xiaohong or Xuan Zhou was a Chinese singer and actor. She had two children, Zhou Wei and Zhou Wen.

Read more about Zhou Xuan on Wikipedia »

Betty Loh Ti

Betty Loh Ti (August 29, 1937 Shanghai-December 27, 1968 Kowloon) also known as Xi Zhong Yi, Di Le, Tih Lo, Betty Loh Ti, Loh Ti or Betty Loh Tih was a Chinese actor. She had one child, Chen Rude.

Read more about Betty Loh Ti on Wikipedia »

Related articles