Chinese movie actresses deceased in Cancer

Here are 2 famous actresses from China died in Cancer:

Kong Duen-yee

Kong Duen-yee (November 27, 2014 Beijing-November 27, 1966 Hong Kong) also known as Duanyi Jiang, Yee Mui, Qi Mei or Mui Yee was a Chinese actor and preacher.

Read more about Kong Duen-yee on Wikipedia »

Chien Yu

Chien Yu (May 25, 1942 Tianjin-April 10, 2000 Hong Kong) a.k.a. Chi-ling Ke, Qian Yu, Angela Yu Chien or Angela Yu Ching was a Chinese actor.

Read more about Chien Yu on Wikipedia »

Related articles