Russian actresses who were born in 1964

Here are 13 famous actresses from Russia were born in 1964:

Evgeniya Dobrovolskaya

Evgeniya Dobrovolskaya (December 26, 1964 Moscow-) a.k.a. Yevgenia Dobrovolskaya, Yevgeniya Vladimirovna Dobrovolskaya or Eugene Dobrovolskaya is a Russian actor and voice actor. Her children are called Nikolai Yefremov, Stepan Baranov, Yan Boyko and Anastasia Manannikova.

Yelena Shevchenko

Yelena Shevchenko (October 23, 1964 Novosibirsk-) a.k.a. Elena Pavlovna Shevchenko, Elena Shevchenko, Ye. Shevchenko or E. Shevchenko is a Russian actor. She has three children, Mariya Mashkova, Nikita Lebedev and Vsevolod Lebedev.

Svetlana Pismichenko

Svetlana Pismichenko (November 28, 1964 Karabalyk District-) a.k.a. Svetlana Pismechenko is a Russian actor.

Olga Demidova

Olga Demidova (June 7, 1964 Moscow-) otherwise known as O. Demidova is a Russian actor.

Tatyana Yakovenko

Tatyana Yakovenko (August 25, 1964 Moscow-) also known as T. Yakovenko or Tatiana Yakovenko is a Russian actor and film producer.

Natalya Nikulenko

Natalya Nikulenko (September 29, 1964 Saint Petersburg-) also known as Natalya Aleksandrovna Nikulenko is a Russian actor.

Nelli Nevedina

Nelli Nevedina (February 17, 1964 Moscow-) also known as Nelli Vladimirovna Nevedina, Nelli Vladimirovna Selezneva, N. Seleznyova, Nelli Seleznyova or Nelli is a Russian actor.

Natalya Fisson

Natalya Fisson (May 11, 1964 Saint Petersburg-) a.k.a. Natalya Vladimirovna Fisson or Natalia Fisson is a Russian actor.

Olga Mashnaya

Olga Mashnaya (June 29, 1964 Saint Petersburg-) otherwise known as Olga Vladimirovna Mashnaya is a Russian actor. She has one child, Dmitriy Priyomykhov.

Olga Konskaya

Olga Konskaya (April 22, 1964 Saint Petersburg-May 28, 2009 Berlin) also known as Olga Vladimirovna Konskaya was a Russian actor, film producer, film director, screenwriter and film editor.

Natalia Gulkina

Natalia Gulkina (February 20, 1964 Moscow-) is a Russian actor and singer.

Svetlana Kopylova

Svetlana Kopylova (February 22, 1964 Irkutsk-) also known as Копылова, Светлана is a Russian actor, singer-songwriter and poet.

Evgenia Smolyaninova

Evgenia Smolyaninova (February 29, 1964 Novokuznetsk-) a.k.a. Yevgeniya Smolyaninova is a Russian singer, composer and actor.

Related articles