Chinese actors who were born in 1959

Here are 5 famous actors from China were born in 1959:

Liu Xiao Ling Tong

Liu Xiao Ling Tong (April 12, 1959 Shanghai-) also known as Jinlai Zhang, Liuxiao Lingtong, Lìu Xiǎo Líng Tóng, Zhāng Jīnlái or Zhang Jin Lai is a Chinese actor. He has one child, Zhang Tong Tong.

Read more about Liu Xiao Ling Tong on Wikipedia »

Fruit Chan

Fruit Chan (April 15, 1959 Guangdong Province-) also known as Fruit Chan Kuo, Guo Chen, Fruit Chan Gor, Sam-Fat Tin, Sap-Bat Tin or Tin Sam-Fat is a Chinese screenwriter, film director, film producer, actor and film editor.

Read more about Fruit Chan on Wikipedia »

Jacob Cheung

Jacob Cheung (September 6, 1959 Hong Kong-) also known as Chi Leung 'Jacob' Cheung, Jacob Cheung Chi-Leung, Jacob Cheung, Zhiliang Zhang, Jacob C.L. Cheung, jeung1 ji1 leung6, zhang zhi liang, Chi Leung Cheung, Jacob Chang, Julian Cheung, Cheung Chi Lam or Zhang Zhiliang is a Chinese screenwriter, film director, film producer and actor. His children are called Jeremy Cheung, Matthew Cheung, Eugene Cheung and Ingrid Cheung.

Read more about Jacob Cheung on Wikipedia »

Waise Lee

Waise Lee (December 19, 1959 Hong Kong-) a.k.a. Lee Chi-Hung, Waise Lee Chi-Hung, Lee Chi Hung, Lee Tse Hung, Waise Lee Chi Hung, Chi Hung Lee, Tze-Hung Lee, Zixiong Li, Lee Tze-Hung, Lǐ Zǐxióng or Lei5 Zi2-hung4 is a Chinese actor.

Read more about Waise Lee on Wikipedia »

Zang Jinsheng

Zang Jinsheng (May 11, 1959 Tianjin-) otherwise known as Jinsheng Zang is a Chinese actor.

Read more about Zang Jinsheng on Wikipedia »

Related articles