Chinese movie actors deceased in Renal failure

Here are 1 famous actors from China died in Renal failure:

Shih Kien

Shih Kien (January 1, 1913 Panyu District-June 3, 2009 Queen Elizabeth Hospital) otherwise known as Wing-Cheung Shek, Sek Kin, Kien Shih, Shek Kin, Kin Sek, Shek Wing-cheung, Shǐ Jián, 石坚, 石堅, Sek6 Gin1, 石榮璋, Villain Kin, 奸人堅, Kan Yan Kin, Kien Shi, Shih Chien, Siak Kin, Shih Kin or Sheck Kin was a Chinese actor.

Read more about Shih Kien on Wikipedia »

Related articles