Chinese music stars died before turning 40

Here are 35 famous musicians from China died before 40:

Gu Cheng

Gu Cheng (September 24, 1956 Beijing-October 8, 1993 Waiheke Island) also known as Cheng Gu was a Chinese poet, essayist and novelist. His child is Gu Mu Er.

He died as a result of suicide by hanging.

Read more about Gu Cheng on Wikipedia »

Tong Dizhou

Tong Dizhou (April 5, 2015 Yinxian-April 5, 1979) was a Chinese scientist.

Read more about Tong Dizhou on Wikipedia »

Cai Xitao

Cai Xitao (April 5, 2015-March 9, 1981) was a Chinese scientist.

Read more about Cai Xitao on Wikipedia »

Jenny Pat

Jenny Pat (August 8, 1981 Hong Kong-December 29, 2014 Tai Po) was a Chinese personality.

Read more about Jenny Pat on Wikipedia »

Tan Sitong

Tan Sitong (March 10, 1865 China-September 28, 1898) was a Chinese philosopher.

Read more about Tan Sitong on Wikipedia »

Ren Xiong

Ren Xiong (July 19, 1823-November 23, 1857) was a Chinese artist, painter and visual artist.

Read more about Ren Xiong on Wikipedia »

Zhou Xuan

Zhou Xuan (August 1, 1920 Changzhou-September 22, 1957 Shanghai) also known as Chow Hsuan, Zhou, Xuan, Su Pu, Golden Voice, Wang Xiaohong, Zhou Xiaohong or Xuan Zhou was a Chinese singer and actor. She had two children, Zhou Wei and Zhou Wen.

Genres: Folk music.

Read more about Zhou Xuan on Wikipedia »

Tao Wei

Tao Wei (March 11, 1978 Beijing-August 27, 2012) was a Chinese personality.

Read more about Tao Wei on Wikipedia »

Betty Loh Ti

Betty Loh Ti (August 29, 1937 Shanghai-December 27, 1968 Kowloon) also known as Xi Zhong Yi, Di Le, Tih Lo, Betty Loh Ti, Loh Ti or Betty Loh Tih was a Chinese actor. She had one child, Chen Rude.

Read more about Betty Loh Ti on Wikipedia »

Yang Rongguo

Yang Rongguo (April 5, 2015-April 5, 1978) was a Chinese philosopher.

Read more about Yang Rongguo on Wikipedia »

Gong Runbo

Gong Runbo (April 5, 1972 China-December 31, 2006) was a Chinese personality.

He died caused by execution by firing squad.

Read more about Gong Runbo on Wikipedia »

Shi Yuejun

Shi Yuejun (March 5, 1971 China-December 20, 2006 Tonghua) was a Chinese personality.

Read more about Shi Yuejun on Wikipedia »

Yang Xinhai

Yang Xinhai (July 29, 1968 Zhengyang County-February 14, 2004 Henan) a.k.a. Yang Zhiya, Wang Ganggang, Yang Liu or Monster Killer was a Chinese laborer.

He died as a result of capital punishment.

Read more about Yang Xinhai on Wikipedia »

Wang Dulu

Wang Dulu (April 5, 2015 Beijing-April 5, 1977 Qingdao) a.k.a. Wang Baoxiang, Xiaoyu, Du Lu Wang, 王度廬, 王度庐, 王葆祥 or Wang Du Lu was a Chinese novelist.

Read more about Wang Dulu on Wikipedia »

Abdul Haq

Abdul Haq (October 1, 1971 Xinjiang-February 15, 2010) was a Chinese personality.

Read more about Abdul Haq on Wikipedia »

Danny Chan

Danny Chan (September 7, 1958 Hong Kong-October 25, 1993 Hong Kong) a.k.a. 陳百強, 陈百强, Chan, Danny, 丹尼仔, Danny Chan Bak-keung, Chan4 baak3 koeng4, Danny Boy or Chén Bǎiqiáng was a Chinese singer, composer, actor, organist, songwriter, musician and singer-songwriter.

His discography includes: 華納23週年紀念精選系列, 華納我愛經典系列, , 等待您, 陳百強, 偶像陳百強Remix, 陳百強, 當我想起你, 無聲勝有聲 and .

Read more about Danny Chan on Wikipedia »

Empress Xiaoquancheng

Empress Xiaoquancheng (March 24, 1808 Suzhou-February 13, 1840 Forbidden City) was a Chinese personality. She had three children, Xianfeng Emperor, Gurun Princess Shou'an and Kurun Princess Duanshun.

Read more about Empress Xiaoquancheng on Wikipedia »

Chieh Yuan

Chieh Yuan (March 15, 1945 Haifeng County-November 16, 1977 Hong Kong) a.k.a. Chieh Yu Kun, Gai Yuen, Yuan Chieh, Yuen Jai, Yuan Hsieh, Jié Yuán, Gaai2 Jyun4 or Yu-kun Chieh was a Chinese actor and stunt performer.

Read more about Chieh Yuan on Wikipedia »

Empress Wanrong

Empress Wanrong (November 13, 1906 Manchuria-June 20, 1946 Yanji) also known as Lady Gobulo, Empress Xiaokemin or Elizabeth was a Chinese personality.

Read more about Empress Wanrong on Wikipedia »

Emperor Xizong of Jin

Emperor Xizong of Jin (February 28, 1119-January 9, 1150) also known as Wányán Dǎn or Wányán Hélá was a Chinese personality.

He died in homicide.

Read more about Emperor Xizong of Jin on Wikipedia »

Edward Isaac Ezra

Edward Isaac Ezra (January 3, 1882 Shanghai-December 15, 1921 Shanghai) was a Chinese businessperson.

Read more about Edward Isaac Ezra on Wikipedia »

Yang Jingyu

Yang Jingyu (February 13, 1905 Queshan County-February 23, 1940) a.k.a. Ma Shangde or Yáng Jìngyǔ was a Chinese soldier.

Read more about Yang Jingyu on Wikipedia »

Emperor Yizong of Tang

Emperor Yizong of Tang (December 28, 0833-August 15, 0873) also known as Li Wen, Li Cui, Emperor Yizong, Yìzōng, Yizong, Emperor Gonghui or Emperor Zhaosheng Gonghui Xiao was a Chinese politician. He had two children, Emperor Zhaozong of Tang and Emperor Xizong of Tang.

Read more about Emperor Yizong of Tang on Wikipedia »

Emperor Xingzong of Liao

Emperor Xingzong of Liao (April 3, 1016-August 28, 1055) a.k.a. Liáo Xīngzōng or Yelü Zongzhen was a Chinese personality. His child is called Emperor Daozong of Liao.

Read more about Emperor Xingzong of Liao on Wikipedia »

Li Xiang

Li Xiang (April 5, 1981 China-April 5, 2015) was a Chinese journalist.

Read more about Li Xiang on Wikipedia »

Xiao Hong

Xiao Hong (June 2, 1911 Hulan District-January 22, 1942 Hong Kong) also known as Hong Xiao, Hsiao Hung, Zhang Naiying or Qiao Yin was a Chinese writer and novelist.

She died as a result of tuberculosis.

Read more about Xiao Hong on Wikipedia »

Yue Fei

Yue Fei (March 24, 1103 Tangyin County-January 27, 1142 Hangzhou) was a Chinese personality.

Read more about Yue Fei on Wikipedia »

Li Dazhao

Li Dazhao (October 29, 1888 Laoting County-April 28, 1927) was a Chinese politician and librarian.

Read more about Li Dazhao on Wikipedia »

Xu Zhimo

Xu Zhimo (January 15, 1897 Haining City-November 19, 1931 Tai'an) also known as Yousen or Zhangxu was a Chinese poet. He had two children, Hsu Chi-kai and Hsu Bide.

He died caused by aviation accident or incident.

Read more about Xu Zhimo on Wikipedia »

He Zizhen

He Zizhen (April 5, 2015 Jiangxi-April 19, 1984 Shanghai) also known as First lady He Zizhen or Ho Tzu-chen was a Chinese soldier. Her children are Yang Yuehua, Li Min and Mao Anhong.

Read more about He Zizhen on Wikipedia »

Wong Ka Kui

Wong Ka Kui (June 10, 1962 Hong Kong-June 30, 1993 Tokyo) also known as 黃家駒, Huang Jia Ju, 黄家驹, Ka-Kui Wong or Huang Jiaju was a Chinese musician, singer, actor, songwriter, composer, singer-songwriter, record producer, bandleader and peace activist.

Read more about Wong Ka Kui on Wikipedia »

Lin Zhao

Lin Zhao (December 16, 1932 Suzhou-April 29, 1968 Shanghai) also known as Peng Lingzhao was a Chinese personality.

She died in execution by firing squad.

Read more about Lin Zhao on Wikipedia »

Jiang Yukun

Jiang Yukun (April 5, 2015 Hangzhou-April 5, 1981) also known as Jiang yu kun was a Chinese personality.

Read more about Jiang Yukun on Wikipedia »

Wang Qiang

Wang Qiang (January 16, 1975 China-November 17, 2005 China) was a Chinese personality.

He died in capital punishment.

Read more about Wang Qiang on Wikipedia »

Er Wang

Er Wang (April 5, 2015 Shenyang-September 18, 1983 Guangchang County) also known as Wang Zongfang, Wang Zongwei, 王宗坊, 王宗玮, 二王 or 东北二王 was a Chinese personality.

He died in shoot.

Read more about Er Wang on Wikipedia »

Related articles